ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων

ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων

ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων (ΠΕ Ηρακλείου)

- Προϋπολογισμός:  εκ €

- Φάση : Κανονική λειτουργία

- Περιγραφή :

2α. ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συλλογής και εκμετάλλευσης του βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α. Πέρα Γαληνών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του βιοαερίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.

Διευκρινίζεται ότι το αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει:

• Την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το βιοαέριο του Χ.Υ.Τ.Α. Πέρα Γαληνών, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών εγκαταστάσεων (επεξεργασίας βιοαερίου, Η/Μ εξοπλισμού, βοηθητικών υποδομών, Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Μονάδας με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, κ.α.) που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία της Μονάδας.

Την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του απαιτούμενου δικτύου συλλογής και μεταφοράς του βιοαερίου στην Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται η επέκταση, οι επισκευές και οποιαδήποτε τροποποίηση του υφιστάμενου δικτύου βιοαερίου καθώς και η διασύνδεση του Κεντρικού Υποσταθμού Συλλογής βιοαερίου με τη μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου.