ΜΕΑ Ηρακλείου

ΜΕΑ Ηρακλείου

- Προϋπολογισμός:  53,86 εκ €

- Φάση: Υπό κατασκευή

- Περιγραφή:

ΜΕΡΟΣ 1: την κατασκευή, προμήθεια κινητού εξοπλισμού και 6μηνη δοκιμαστική

λειτουργία του έργου

ΜΕΡΟΣ 2: την υπηρεσία λειτουργίας του έργου για έξι (6) έτη.

Αναλυτικότερα στο αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνονται τα εξής:

• η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)

• η κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)

• η 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων

• η 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΥ

• η μέριμνα και όλες οι απαιτούμενες εργασίες και ενέργειες για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων για την πραγματοποίηση του Έργου και τη νόμιμη λειτουργία του.

• η επεξεργασία 59.200 τόνων σύμμεικτων απορριμμάτων (ΑΣΑ) ανά έτος για 6 έτη λειτουργίας,

• η ταφή υπολείμματος 17.078,40 τόνων ανά έτος για 6 έτη λειτουργίας,

• η διαχείριση και τελική ασφαλής διάθεση των προϊόντων, παραπροϊόντων και υπολειμμάτων της ΜΕΑ. η παροχή, υπηρεσιών συντήρησης, επισκευών, υποστήριξης και λειτουργίας της ΜEΑ, του

ΧΥΤΥ και των συνοδών υποδομών για έξι (6) έτη

• η διενέργεια όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία και συντήρηση της ΜΕΑ προμηθειών και εργασιών για έξι (6) έτη, ώστε να διατηρούνται ή να βελτιώνονται οι ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της μονάδας καθώς και οι γενικότεροι όροι λειτουργίας της Μονάδας με βάση την άδεια λειτουργίας.

• η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής για την κατασκευή του έργου,

• η προμήθεια του κινητού εξοπλισμού.

• Στο αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνεται το δικαίωμα εκμετάλλευσης των ανακυκλώσιμων υλικών, για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση με την αντίστοιχη εκχώρηση των εσόδων στον Ανάδοχο. Μετά το πέρας της σύμβασης, τα έσοδα επανέρχονται στον ΚτΕ.