ΜΕΑ Αμαρίου

ΜΕΑ Αμαρίου

Το έργο περιλαμβάνει μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και είναι συνολικής δυναμικότητας 35.600 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού.

- Προϋπολογισμός: 50 εκ €

- Φάση: Κανονική λειτουργία

- Περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και είναι συνολικής δυναμικότητας 35.600 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Επιπροσθέτως, επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων, με χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών αποβλήτων (πράσινα κ.λ.π), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευαστεί και μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 7.400 τόνων ετησίως.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες:

•Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ

•Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών.

•Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίησή του.

•Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης.

•Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης και παραγωγής βιοαερίου.

•Μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος.

•Mονάδα εξευγενισμού– ραφιναρίας του κομποστοποιημένου υλικού μετά την ωρίμανση, ώστε να παραχθεί χώνευμα τύπου Α και compost συγκεκριμένων προδιαγραφών.

•Μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας για την επεξεργασία των παραγόμενων αέριων ρύπων και υγρών αποβλήτων.

Επίσης περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια εξοπλισμού μετακομποστοποίησης και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες.

Στόχος της εγκατάστασης είναι ή ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, ή παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά καθώς και ή βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω τής μηχανικής διαλογής.

Το οργανικό κλάσμα, τόσο το προδιαλεγμένο, όσο και το διαχωρισμένο μέσω μηχανικής διαλογής, θα υφίσταται αναερόβια χώνευση με στόνο την παραγωγή βιοαερίου και τη σύγχρονη ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου αυτού. Κατόπιν, τα οργανικά θα οδηγούνται προς αερόβια βιολογική επεξεργασία με στόχο την παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα και χώνευμα τύπου Α από το οργανικό των συμμείκτων.

Το έργο περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο τμήμα του το Χώρο Υγειονομικής Ταφής η οποία θα αφορά πλέον στην τελική διάθεση των υπολειμμάτων της επεξεργασίας (ΧΥΤΥ).

Β. Τη μέριμνα και όλες τις απαιτούμενες εργασίες και ενέργειες για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων για την πραγματοποίηση του Έργου και τη νόμιμη λειτουργία του.

Γ. Την επεξεργασία 35.600 τόνων αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (ΑΣΑ) και 7.400 τόνων προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων ανά έτος για 5ετη λειτουργίας- με κωδικό ΕΚΑ 20 03 01, συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς του χωνεύματος τύπου Α στην θέση τελικής διάθεσης η οποία έχει μελετηθεί . Τη διαχείριση και τελική ασφαλής διάθεση των προϊόντων, παραπροϊόντων και υπολειμμάτων της ΜΕΑ Αμαρίου . Τη λειτουργία του XYTY Αμαρίου. Την παροχή, υπηρεσιών συντήρησης, επισκευών, υποστήριξης και λειτουργίας της ΜEΑ Αμαρίου και των συνοδών της υποδομών. Τη διενέργεια όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία και συντήρηση του Εργοστασίου προμηθειών και εργασιών, ώστε να διατηρούνται ή να βελτιώνονται οι ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της μονάδας καθώς και οι γενικότεροι όροι λειτουργίας της Μονάδας με βάσει την άδεια λειτουργίας.