Πρόσκληση σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ

Πρόσκληση σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ

Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ σας καλεί στις 23 Μαΐου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Σχέδιο Επικοινωνίας και Διαβούλευσης Επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Κρήτης»

2.    Επικύρωση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της υπηρεσίας: Δράσεις Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης της πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων & ΧΥΤΥ Σητείας»

3.    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του τμήματος Υπηρεσίας της σύμβασης ΕΡΓΟ : «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

4.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΕΣΔΑΚ 2024 για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΙΑ ΟΨΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» σύμφωνα με την έγκριση του 4ου ΑΠΕ Κύριας και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

5.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΕΣΔΑΚ 2024 για το έργο «Χωριστή συλλογή λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Λασιθίου και Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ 5185082 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

  1. Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου για την έκδοση διαταγής πληρωμής του ΕΣΔΑΚ κατά του Δήμου Ρεθύμνου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου»

7.    Τροποποίηση Τιμολογιακής Πολιτικής Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, οικονομικού έτους 2024

8.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, οικονομικού έτους 2024

  1. Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης οχημάτων του ΕΣΔΑΚ για το έτος 2024
  2. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΣΔΑΚ και Δήμου Αγ. Νικολάου για τη Διαχείριση του ΧΥΤΑ Αγ. Νικολάου

Πρόσκληση_ΕΕ_σε_τακτική_δια_ζώσης_συνεδρίαση_21-05-2024.pdf