Πρόσκληση σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ - 13 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ - 13 Ιουνίου 2024

Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ έχοντας υπόψη: • τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και από την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 • τις διατάξεις της αριθμ. 1237/94548/6-11-2023 της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί γνωστοποίησης του Ν. 5056/2023 για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των Δήμων • τις διατάξεις το άρθρου 247 παρ. 1 & 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 5056/2023 • τις διατάξεις της αριθμ. 303/30971/02-04-2024 της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής»

σας καλεί στις 13 Ιουνίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ ΕΕΑΑ-Δήμου Ηρακλείου-ΕΣΔΑΚ για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας

2. Οριστική Παραλαβή της Συμβάσης Τεχνικής Υπηρεσίας: «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου» 

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΕΣΔΑΚ, οικονομικού έτους 2024

4. Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή Νέου Κυττάρου και Περίφραξη στο ΧΥΤΑ Σητείας» 

5. Έγκριση 8ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή ΜΕΑ & ΧΥΤΥ Αμαρίου»

Πίνακας Αποδεκτών

1. Παντελής Μουρτζανός, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. ΕΣΔΑΚ 

2. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, τακτικό μέλος ΕΕ ΕΣΔΑΚ

3. Μιχαήλ Κοκολάκης, τακτικό μέλος ΕΕ ΕΣΔΑΚ

4. Εμμανουήλ Κοκοσάλης, τακτικό μέλος ΕΕ ΕΣΔΑΚ

5. Γεώργιος Ζερβάκης, τακτικό μέλος ΕΕ ΕΣΔΑΚ

6. Μενέλαος Μποκέας, τακτικό μέλος ΕΕ ΕΣΔΑΚ

7. Στυλιανός Σπανουδάκης, αναπλ/κο μέλος ΕΕ ΕΣΔΑΚ

8. Βασίλειος Κεγκέρογλου, αναπλ/κο μέλος ΕΕ ΕΣΔΑΚ

9. Γεώργιος Γιακουμάκης, αναπλ/κο μέλος ΕΕ ΕΣΔΑΚ

10. Νικόλαος Γιαλιτάκης, αναπλ/κο μέλος ΕΕ ΕΣΔΑΚ

11. Γεώργιος Μπελούκας, αναπλ/κο μέλος ΕΕ ΕΣΔΑΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕ_ΕΕ_ΕΣΔΑΚ_13-6-2024.pdf