Ενταγμένες πράξεις στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

Η πράξη αφορά στη δημιουργία των υποδομών και εκτέλεση ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Κρήτης, η οποία συνιστά Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος.

Η πράξη προβλέπεται να υλοποιηθεί με 5 υποέργα:

Α) Το 1ο υποέργο αφορά στη μελέτη, κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδα Επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Αμαρίου. Η Μονάδα Επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Αμαρίου θα εξυπηρετεί το σύνολο της Περιφ. Ενότητας Ρεθύμνου και θα δέχεται τόσο προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα από τα Σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), όσο και σύμμεικτα από τον συμβατικό κάδο συλλογής ΑΣΑ. Ειδικότερα, στη μονάδα θα εισέρχονται:

• 35.600 tons/yr σύμμεικτα αστικά απόβλητα

• 7.400 tons/yr προδιαλεγμένο οργανικό.

Η μονάδα περιλαμβάνει μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ, μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών, μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία, μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της ξηρής

αναερόβιας χώνευσης, μονάδα αξιοποίησης βιοαερίου, μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος, μονάδα εξευγενισμού – ραφιναρίας του υλικού μετά την αερόβια επεξεργασία, μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας για την επεξεργασία των παραγομένων αερίων ρύπων και υγρών αποβλήτων, κατασκευή του ΧΥΤΥ καθώς και όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής, προμήθεια κινητού εξοπλισμού και δοκιμαστική λειτουργία του έργου. Στο αντικείμενο της υποέργου 1, το οποίο θα δημοπρατηθεί με το σύστημα μελέτη κατασκευή, περιλαμβάνεται η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για το έργο, από μελετητές κατόχους των μελετητικών πτυχίων (Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, ειδικές ερευνητικές μελέτες κ.λπ.), καθώς και η μέριμνα και όλες οι απαιτούμενες εργασίες και ενέργειες για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων για την πραγματοποίηση και τη νόμιμη λειτουργία του έργου.

Β) Το 2ο υποέργο αφορά στην ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων για την απόκτηση γης για την κατασκευή του προτεινόμενου έργου, μετά την έκδοση της με αρ. 316/2009 Απόφασης του Εφετείου Κρήτης, με την οποία προσδιορίστηκε το ποσό της οριστικής αποζημίωσης της απαλλοτρίωσης της έκτασης 122.243,91 τ.μ. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντέλεσης της απαλλοτρίωσης απαιτείται η παρακατάθεση της οριστικής αποζημίωσης.

Γ) Το 3ο υποέργο αφορά στη μεταφορά του δικτύου μέσης τάσης στην περιοχή του έργου μέχρι την είσοδο της εγκατάστασης.

Δ) Το 4ο υποέργο αφορά στην τεχνική υποστήριξη του δικαιούχου στο εξειδικευμένο αντικείμενο και την υλοποίηση της Πράξης.

Ε) Το 5ο υποέργο αφορά στις Δράσεις ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας της Πράξης.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο :  www.mea-amariou.gr

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Το έργο αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων για τους Δήμους Σητείας και Ιεράπετρας, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο

ΠΕΣΔΑ Κρήτης. Συγκεκριμένα:

Α) Το 1ο υποέργο αφορά στη μελέτη- κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας. Tο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή πλήρους μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων δυναμικότητας 22.900 τόνων/έτος και 300 τόνων/έτος αφυδατωμένης ιλύος από την ΕΕΛ Σητείας. Η μονάδα θα εξυπηρετεί τους Δήμους Σητείας και Ιεράπετρας της Π.Ε. Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.

Θα περιλαμβάνει τμήμα υποδοχής των απορριμμάτων και διάνοιξης των σάκων, μονάδα μηχανικής διαλογής για διαχωρισμό ανακυκλώσιμων υλικών και του οργανικού κλάσματος, το οποίο θα οδηγείται για περαιτέρω επεξεργασία σε κλειστή μονάδα αερόβιας κομποστοποίησης. Μετά την ωρίμανση το προϊόν θα υφίσταται ραφινάρισμα. Το τελικό προϊόν θα είναι κόμποστ τύπου Α, το οποίο μπορεί να βρει αρκετές εφαρμογές, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ως υλικό

επικάλυψης των απορριμμάτων στο ΧΥΤΥ.

Το έργο περιλαμβάνει ακόμα την κατασκευή του ΧΥΤΥ, στον οποίο θα διατίθενται τα υπολείμματα . Όλα τα νέα έργα θα χωροθετηθούν στην ευρύτερη έκταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ, που σήμερα εξυπηρετεί το Δήμο Σητείας. Ένα κομμάτι της απαιτούμενης για το έργο έκτασης που δεν είναι δημόσια γη, βρίσκεται σε διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης από τον ΕΣΔΑΚ.

Επίσης θα πραγματοποιηθούν όλα τα απαιτούμενα έργα υποδομής, περιβαλλοντικής παρακολούθησης, προμήθεια του προβλεπόμενου κινητού εξοπλισμού και δωδεκάμηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου.

Στο αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνεται η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για το έργο, από μελετητές κατόχους των απαιτούμενων μελετητικών πτυχίων (Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής κλπ) καθώς και η μέριμνα και όλες οι απαιτούμενες εργασίες και ενέργειες για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων για την υλοποίηση του έργου και τη νόμιμη λειτουργία του, στο πλαίσιο του βασικού υποέργου, το οποίο θα δημοπρατηθεί με το σύστημα μελέτη-κατασκευή.

Β) Το 2ο υποέργο αφορά στη Τεχνική Βοήθεια για την υλοποίηση της Πράξης.

Γ) Το 3ο υποέργο αφορά στις Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας της Πράξης

logos_gia-esdak-1024x207-1.jpg

ΥΜΕΠΕΡΑΑ, συγχρηματοδότηση από την ΕΕ και το Ταμείο Συνοχής κατά 85%

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η πράξη περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα:

Yποέργο 1: Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Ηρακλείου

Το έργο αναπτύσσεται στη θέση «Μαύρος Σπήλιος» και εντοπίζεται εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού του

Δήμου Ηρακλείου της Π.Ε. Ηρακλείου. Η ΜΕΑ σχεδιάζεται ώστε να επεξεργάζεται 59.200 tn/έτος σύμμεικτα αστικά στερεά

απόβλητα. Η Μονάδα θα αποτελείται από τις παρακάτω βασικές υπομονάδες/ έργα:

•Υποδοχή /Προεπεξεργασία/Βιολογική επεξεργασία οργανικού/ Μηχανική διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών / Θερμική ξήρανση

/Δεματοποίηση /Αποθήκευση και πελλετοποίησης απορριμματογενούς καυσίμου.

Το υπόλειμμα που θα προκύπτει από την μονάδα μηχανικής επεξεργασίας απορριμμάτων Ηρακλείου θα οδηγείται για ταφή στο

ΧΥΤΥ Ηρακλείου (Πέρα Γαλήνων). Για το σκοπό αυτό θα κατασκευαστεί νέο κύτταρο το οποίο θα δέχεται αποκλειστικά το

εισερχόμενο υπόλειμμα της ΜΕΑ Ηρακλείου. Η συνολική χωρητικότητα του Δ’ κυττάρου του ΧΥΤΥ είναι 326.900 m3. Η ποσότητα

των υπολειμμάτων που θα οδηγείται ετησίως στο ΧΥΤΥ ανέρχεται σε 17.078,40 tn.

Yποέργο 2: Σύνδεση του έργου με Δίκτυα ΟΚΩ

Το εν λόγω υποέργο περιλαμβάνει τα απαιτούμενα έργα για τη σύνδεση του έργου με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω.

Yποέργο 3: Βασικός Μελετητής για την Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ)

Το εν λόγω υποέργο περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών Βασικού Μελετητή προς τον δικαιούχο δυνάμει του άρθρου 188 του Ν.

4412/2016 και της ΥΑ αρ.ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/2018. Ο ρόλος του βασικού μελετητή αφορά στην υποστήριξη του δικαιούχου

κατά την κατασκευή του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ), σύμφωνα με την εγκεκριμένη

μελέτη του.

logos_gia-esdak-1024x207-1.jpg

ΥΜΕΠΕΡΑΑ, συγχρηματοδότηση από την ΕΕ και το Ταμείο Συνοχής κατά 85%
report_80756.pdf

Χωριστή συλλογή λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Λασιθίου και Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

Η συγκεκριμένη πρόταση με τις παράλληλες τρεις (3) ξεχωριστές εκθέσεις τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ, με Πάροχο τον ΕΣΔΑΚ, αφορά τη διαχείριση λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων, που δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις διευρυμένης ευθύνης παραγωγού / ΣΕΔ, σε Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Λασιθίου και Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

Η συγκεκριμένη πρόταση περιέχει τρεις (3) ξεχωριστές εκθέσεις τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ με Πάροχο τον ΕΣΔΑΚ για διαχείριση λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων που δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις διευρυμένης ευθύνης παραγωγού / ΣΕΔ, σε Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Λασιθίου και Ηρακλείου Περιφέρεια Κρήτης.

Η υπηρεσία που υποχρεούται να παρέχει ο ΕΣΔΑΚ αφορά στη χωριστή συλλογή και μεταφορά λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων, που δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις διευρυμένης ευθύνης παραγωγού / ΣΕΔ, μέσω Γωνιών Ανακύκλωσης σε Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Λασιθίου και Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και τη μεταφορά των εν λόγω υλικών στην οικεία εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, με σκοπό την προώθηση προς προετοιμασία για

επαναχρησιμοποίηση ή και ανακύκλωση. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω ΥΓΟΣ αφορούν σε οικιακά αστικά απόβλητα και τα προσομοιάζοντα σε αυτά.

Θα αναπτυχθεί δίκτυο αποτελούμενο από 60 ΓΑ από τον ΕΣΔΑΚ σε Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Λασιθίου και Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, όπως αναφέρεται προηγουμένως, το οποίο έρχεται να καλύψει το κενό ανακύκλωσης. Στις ΓΑ θα συλλέγονται υλικά, όπως φαίνεται ακολούθως:

  1. Μέταλλα (20 01 40)
  2. Χαρτί / χαρτόνι και έντυπο χαρτί (20 01 01)
  3. Πλαστικά (20 01 39)
  4. Γυαλί ( 20 01 02)

Η παράδοση από τους πολίτες στις ΓΑ θα γίνεται ανά υλικό / αντικείμενο σε ειδικές θέσεις (κάδους, containers κ.λπ.), εφοδιασμένες με την κατάλληλη σήμανση και διακριτές υποδοχές, ώστε η προσωρινή τους αποθήκευση να γίνεται απολύτως διακριτά ανά ρεύμα υλικού-αποβλήτου. Για την παροχή της υπηρεσίας ΥΓΟΣ θα χρησιμοποιηθούν γωνιές ανακύκλωσης, οι οποίες θα επιτρέπουν την επιτόπου επεξεργασία των ανακυκλώσιμων υλικών με συμπίεση των πλαστικών και μεταλλικών υλικών ή θρυμματισμό των γυάλινων υλικών για μείωση του όγκου τους, αυτόματη αναγνώριση και διαχωρισμό των συλλεγέντων υλικών για διασφάλιση της 100% καθαρότητας των συλλεγέντων υλικών, καθώς και αποθήκευση και αποστολή στατιστικών στοιχείων και αυτόματη ενημέρωση για προβλήματα λειτουργίας μέσω ασύρματου δικτύου επικοινωνιών.

Τα προδιαλεγμένα υλικά συλλέγονται από τον πάροχο της ΥΓΟΣ, με σκοπό την πώληση στην οικεία εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, χωρίς ενδιάμεση επεξεργασία – διαλογή.

logos_gia-esdak-1024x207-1.jpg